Projektowanie wnętrz Cieszyn
 • Z myślą o Twojej satysfakcji

  – połączenie mojej pasji i Twoich potrzeb
  jest gwarancją spełnienia Twoich oczekiwań

 • Z myślą o Twoich oczekiwaniach

  – od koncepcji po pomoc w wyborze wyposażenia
  do nadzoru nad realizacją projektu

 • Z myślą o Twoich terminach

  – realizacja projektu bez zbędnej zwłoki

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z DDG Projekt Dobrochna Duc-Górniak

(obowiązuje od 25.05.2018r – aktualizacja 13.03.2019r)

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest DDG Projekt Dobrochna Duc-Górniak ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/27 43-400 Cieszyn (dalej jako: „Firma”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: biuro@ddgprojekt.pl

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Firmę

Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu:
- udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Firmy,
- przesyłania informacji handlowej w zakresie projektowania i stylizacji wnętrz, porad z tym związanych oraz dekoracji okolicznościowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda),
- kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celach marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ust. 2 ustawy prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda).

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, przedstawieniem oferty handlowej i/lub kontaktu telefonicznego, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie korespondencji.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących na rzecz Firmy usługi techniczne i informatyczne (np. w zakresie hostingu poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych etc.).

Nie będą przekazywane przez Firmę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych przypadkach i zakresie określonym w RODO.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).